Cung cấp gói dịch vụ sim Data internet trả sau

Dcom trả sau

Gói WF1

90.000

Dcom trả sau

Gói WF10

500.000

Dcom trả sau

Gói WF3

160.000

Dcom trả sau

Gói WF4

200.000

Dcom trả sau

Gói WF5

250.000

Dcom trả sau

Gói WF6

300.000

Dcom trả sau

Gói WF7

350.000

Dcom trả sau

Gói WF8

400.000

Dcom trả sau

Gói WF9

450.000

+842566552222