Tổng hợp các dịch vụ cố định có dây bao gồm:
– Internet.
– Truyền hình.
– Điện thoại bàn.
– Trung kê, Kênh truyền, Metrowan, Offcicewan.

Internet và truyền hình

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

Internet và truyền hình

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

Internet và truyền hình

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 1 – 15Mbps

165.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 2 – 20Mbps

180.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 4 – 30Mbps

220.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 5 – 35Mbps

250.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 6 – 40Mbps

300.000

+842566552222