Tổng hợp các dịch vụ cố định có dây bao gồm:
– Internet.
– Truyền hình.
– Điện thoại bàn.
– Trung kê, Kênh truyền, Metrowan, Offcicewan.

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 1

275.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 2

290.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 3

310.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 4

330.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 5

360.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 6

460.000