Cung cấp các goisn cước dịch vụ internet cáp quang Viettel

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 1 – 15Mbps

165.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 2 – 20Mbps

180.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 4 – 30Mbps

220.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 5 – 35Mbps

250.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 6 – 40Mbps

300.000

+842566552222