Internet và truyền hình

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

Internet và truyền hình

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

+842566552222