Chuyên nghiệp từ những khâu nhỏ nhất

Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Viettel

[Hóa đơn điện tử Viettel] – Sai sót trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử là không thể tránh khỏi. Khi phát hiện sai sót, tùy vào từng trường hợp mà kế toán cần lập các biên bản tương ứng theo quy định của Bộ Tài chính. Trong bài viết này, Viettel Bình Định sẽ hướng dẫn Quý doanh nghiệp cách sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Ảnh minh họa: Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử S-Invoice
Ảnh minh họa: Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử S-Invoice

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là gì?

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, sẽ có những sai sót như sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, có thể sai cả tên hoặc địa chỉ bên mua. Khi phát hiện sai sót, kế toán cần phải điều chỉnh hóa đơn điện tử sao cho đúng thủ tục quy đinh của Bộ Tài chính. Khi đó, bên bán và bên mua cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để xác nhận và điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn điện tử.

Như vậy, biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập để xác nhận và điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn điện tử như sai ngày, sai số tiền hàng, sai địa chỉ, hoặc sai nội dung hóa đơn. Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cũng tuân theo các quy định như hóa đơn giấy.

Khi nào cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Như vây, biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hội tụ các điều kiện sau:

 • Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (như sai ngày, số tiền, địa chỉ, nội dung…);
 • Bên bán đã giao hóa đơn điện tử cho bên mua;
 • Bên bán đã giao hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ cho bên mua;
 • Bên bán và bên mua đã kê khai Thuế (liên quan đến hóa đơn sai sót).

Tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử S-Invoice

Quý doanh nghiệp có thể tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử tương ứng với từng trường hợp dưới đây:

1. Cách ghi biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hoặc địa chỉ công ty

CÔNG TY ABCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số …./BBĐCHĐ-ABC

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính.
Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty ABC, chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty ABC
Do ông/bà: NGUYỄN VĂN A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 152 Ba Đình, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0123456789 ; Email: contyabc@gmail.com
Mã số thuế: 0399999999
Bên B: Công ty XYZ
Do ông/bà: TRẦN THỊ X, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 231 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0123456789 ; Email: congtyxyz@gmail.com
Mã số thuế: 0399999990
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016, cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
Địa chỉ: 283 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:
Địa chỉ: 231 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN VĂN ATRẦN THỊ X
TẢI MẪU

2. Cách ghi biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền (giá trị hàng hóa)

CÔNG TY ABCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số …./BBĐCHĐ-ABC

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính.
Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty ABC, chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty ABC
Do ông/bà: NGUYỄN VĂN A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 152 Ba Đình, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0123456789 ; Email: contyabc@gmail.com
Mã số thuế: 0399999999
Bên B: Công ty XYZ
Do ông/bà: TRẦN THỊ X, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 231 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0123456789 ; Email: congtyxyz@gmail.com
Mã số thuế: 0399999990
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2016, cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (đồng)Thành tiền (đồng)
123456=4×5
01Tủ lạnh Hitachi Inverter 366lbộ0110.000.00010.000.000
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (đồng)Thành tiền (đồng)
123456=4×5
01Tủ lạnh Hitachi Inverter 366lbộ0113.590.00013.590.000
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN VĂN ATRẦN THỊ X
TẢI MẪU

Những lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

 • Khi phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử, đồng thời bên bán, bên mua đã kê khai Thuế thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn theo mẫu trên, bên bán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ của bên mua nhưng ghi đúng mã số Thuế bên mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và KHÔNG PHẢI lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Nếu hai bên đã kê khai thuế thì tuyệt đối không được hủy hóa đơn mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn. Đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Chỉ sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn điện tử lập sai khi hóa đơn lập sai đó chưa được kê khai thuế.
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn phải được sự đồng ý của hai bên bằng cách ký và đóng dấu đỏ, mỗi bên giữ một bản để khai báo.
 • Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày, tháng, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh những gì…

Nguồn: Viettel Business Solutions

Scroll to Top

Đăng ký GÓI PRO600

COMBO BASIC FAST3

COMBO K+ FAST3

COMBO K+ FAST2

COMBO K+ FAST1

Combo Standard Mesh3

Combo Standard Mesh2

Combo Standard Mesh1

Combo Standard Fast3

Combo Standard Fast2

Combo Standard Fast1

COMBO BASIC MESH3

Combo Basic Mesh2

Combo Basic Mesh1

COMBO BASIC FAST2

COMBO K+ MESH2

COMBO BASIC FAST1

Đăng ký GÓI MESH3

Đăng ký gÓI MESH2

Đăng ký GÓI MESH1

Đăng ký gói fast4

Đăng ký Gói FAST3

Đăng ký gói fast2

Gia hạn chữ ký số

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 36 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.909.000đ | Chiếc khấu: 1.009.000đ
Giá thực thu: 1.900.000đ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 24 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.191.000đ | Chiếc khấu: 691.000đ
Giá thực thu: 1.500.000đ

Gia hạn CHỮ KÝ SỐ

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 12 tháng
Giá trên hóa đơn: 1.276.000đ | Chiếc khấu: 376.000đ
Giá thực thu: 900.000đ

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Gói chữ ký số USB Token 36 tháng
Giá trên hóa đơn: 3.109.000đ | Chiếc khấu: 1.109.000đ
Giá thực thu: 2.000.000đ

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Gói chữ ký số USB Token 24 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.741.000đ | Chiếc khấu: 851.000đ
Giá thực thu: 1.890.000đ

COMBO K+ MESH1

COMBO K+ MESH3

Đăng ký GÓI Mesh PRO1000

B2KT

Cước thuê bao: 2.000.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 2000 phút gọi ngoại mạng | 200GB data/tháng | 2000 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

Đăng ký GÓI MESH PRO600

Đăng ký GÓI Mesh Pro300

Đăng ký GÓI PRO1000

Đăng ký GÓI PRO300

gói 10.000 tờ hóa đơn

Gói 10.000 tờ hóa đơn – Giá gói: 4.826.000đ

gói 7000 tờ hóa đơn

Gói 7000 tờ hóa đơn – Giá gói: 3.905.000đ

gói 5000 tờ hóa đơn

Gói 5000 tờ hóa đơn – Giá gói: 2.937.000đ

gói 3000 tờ hóa đơn

Gói 3000 tờ hóa đơn – Giá gói: 1.936.000đ

gói 2000 tờ hóa đơn

Gói 2000 tờ hóa đơn – Giá gói: 1.375.000đ

gói 1000 tờ hóa đơn

Gói 1000 tờ hóa đơn – Giá gói: 913.000đ

gói 500 tờ hóa đơn

Gói 500 tờ hóa đơn – Giá gói: 583.000đ

gói 300 tờ hóa đơn

Gói 300 tờ hóa đơn – Giá gói: 429.000đ

B1KT

Cước thuê bao: 1.000.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 1000 phút gọi ngoại mạng | 100GB data/tháng | 1000 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

T100

Cước thuê bao: 100.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 50 phút gọi ngoại mạng

B700T

Cước thuê bao: 700.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 700 phút gọi ngoại mạng | 70GB data/tháng | 700 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B500T

Cước thuê bao: 500.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 500 phút gọi ngoại mạng | 50GB data/tháng | 400 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B400T

Cước thuê bao: 400.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 350 phút gọi ngoại mạng | 40GB data/tháng | 350 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B350T

Cước thuê bao: 350.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 300 phút gọi ngoại mạng | 35GB data/tháng | 300 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B300T

Cước thuê bao: 300.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 250 phút gọi ngoại mạng | 30GB data/tháng | 250 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B250T

Cước thuê bao: 250.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 200 phút gọi ngoại mạng | 25GB data/tháng | 200 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

V300T

Cước thuê bao: 300.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 200 phút gọi ngoại mạng | 200 SMS nội mạng | 6GB/ngày (180GB/tháng)

V250T

Cước thuê bao: 250.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 30 phút/cuộc | 150 phút gọi ngoại mạng | 150 SMS nội mạng | 5GB/ngày (150GB/tháng)

V200T

Cước thuê bao: 200.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 20 phút/cuộc | 100 phút gọi ngoại mạng | 100 SMS nội mạng | 4GB/ngày (120GB/tháng)

V160T

Cước thuê bao: 160.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 20 phút/cuộc | 60 phút gọi ngoại mạng | 60 SMS nội mạng | 3GB/ngày (90GB/tháng)

B200T

Cước thuê bao: 200.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 30 phút/cuộc | 150 phút gọi ngoại mạng | 150 SMS nội mạng | 20GB data/tháng

B150T

Cước thuê bao: 150.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 100 phút gọi ngoại mạng |100 SMS nội mạng | 12GB data/tháng

b100n

Cước thuê bao: 100.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 10 phút gọi ngoại mạng | 3GB data/tháng

Đăng ký chữ ký số

Gói chữ ký số USB Token 12 tháng
Giá trên hóa đơn: 1.826.000đ | Chiếc khấu: 536.000đ
Giá thực thu: 1.290.000đ